str. Filarmonicii, nr.18, Sibiu, Romania Tel / fax: 0269 210307 Email : scoala_speciala1@yahoo.com
20
MART.
2019

Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de administrator financiar-contabil, studii superioare economice

Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1, cu sediul în Sibiu, str. Filarmonicii, nr.18, tel. 0269-210307 anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de administrator financiar-contabil, studii superioare economice.

Concursul va cuprinde următoarele probe:

  • probă scrisă
  • probă practică
  • interviu
Etape
ale concursului
Perioada Ora
Depunerea
dosarelor
de concurs la
secretariatul unităţii
18 martie – 03
aprilie 2019
9-15
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de
înscriere
4 aprilie 2019 9
Depunerea contestaţiilor cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
4 aprilie 2019 10-16
Afișarea rezultatelor finale obținute la
selecția dosarelor
5 aprilie 2019 12
Proba scrisă: 8
aprilie 2019
9
Afişarea rezultatelor probei scrise 9 aprilie 2019 9
Depunerea contestaţiilor 9 aprilie 2019 10-16
Afişarea rezultatelor după contestații la
proba scrisă
10 aprilie 2019 9
Interviu şi probă practică: 12
aprilie 2019
9
Afişarea rezultatelor interviului și probei
practice
13 aprilie 2019 9
Depunerea contestaţiilor 13 aprilie 2019 10-16
Afişarea rezultatelor după contestații la
interviu și proba practică
14 aprilie 2019 9
Afişarea rezultatelor finale: 15 aprilie 2019 9

Condiţii de înscriere la concurs:

  • absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior, profilul
    economic, secţiile Finanţe, Contabilitate
  • experienţă în contabilitate minim 3 ani
  • cunoştinţe de operare PC

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata
conducatorului CSEI Nr.1 Sibiu;

b) copia actului de identitate sau orice alt
document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste
nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu
originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar care să ateste ca nu
are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia de administrator
financiar-contabil;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea
de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru
desfasurarea concursului (Fişa de evaluare de la ultimul loc de muncă /
Referinţe, etc.)

Bibliografia pentru concurs se va consulta de la secretariatul unităţii sau de pe linkul de mai jos.Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice